Warszawa, ul. Zawodzie 20A
+48 515 777 555

Hydrauliczne spoiwo drogowe STRADA 22,5 HRB E3

OPIS PRODUKTU

Hydrauliczne spoiwo STRADA 22,5 jest specjalistycznym spoiwem drogowym produkowanym w oparciu o wymagania normy PN-EN 13282-1 „Hydrauliczne spoiwa drogowe”. STRADA jest mieszanką cementu portlandzkiego oraz popiołów lotnych typu V i W. Odpowiednia kompozycja tych składników nadaje mieszance właściwości wiążące oraz osuszające.  Kilkuprocentowy dodatek spoiwa do wilgotnych gruntów poprawia nośność oraz zagęszczalność, a ponadto zwiększa wytrzymałość na ściskanie i obniża wilgotność gruntu.

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

 •      do ulepszenia gruntów słabych przy budowie podłoży oraz rdzeni nasypów drogowych,
 •      do budowy ulepszonego podłoża nawierzchni dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 zgodnie z opracowanym na zlecenie GDDKiA Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
 •      do wykonania podbudowy pomocniczej realizowanej w technologii stabilizacji kruszyw spoiwami hydraulicznymi,
 •      do wykonania podbudowy zasadniczej realizowanej w technologii stabilizacji kruszyw spoiwami hydraulicznymi,
 •      do budowy elementów podtorza, głównie w zakresie stabilizacji gruntu rodzimego oraz warstw nasypu pod nawierzchnie kolejowe, według warunków technicznych utrzymania podtorza kolejowego,
 •      przy niwelacji i makroniwelacji terenów, wypełnienia pustek,
 •      do budowy dróg leśnych, ciągów pieszo-jezdnych na wałach przeciwpowodziowych i zaporach ziemnych,
 •      do budowy tymczasowych dróg manewrowych na terenie budów,
 •      do utwardzania placów oraz ciągów pieszo-jezdnych,
 •      do budowy nawierzchni lotniskowych, dróg kołowania oraz miejsc postoju,
 •      do wszelkich prac geotechnicznych przy budowie innych elementów infrastruktury.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości użytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Szybkowiążące hydrauliczne spoiwo drogowe

STRADA 22,5

 

 

 

 

EN 13282-1

Wytrzymałość naściskanie [MPa]:          – po 7 dniach

                                   – po 28 dniach

≥ 10,0 MPa

≥ 22,5 MPa

Początek czasu wiązania

≥ 90 min

Rozdrobnienie

≤ 15 %

Zawartość siarczanów

≤ 4,0 %

Zawartość klinkieru

≥ 20 % (~40%)

Stałość objętości

≤ 10 mm

DOZOWANIE

Ilość stosowanego spoiwa zależy od rodzaju gruntu, jego wilgotności oraz od oczekiwanych właściwości zagęszczonego podłoża.

Dokładną dawkę spoiwa należy dobrać na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w oparciu o założenia projektowe, a następnie zweryfikować budując odcinek doświadczalny na budowie.

WARUNKI STOSOWANIA

Spoiwo należy stosować zgodnie z dokumentacją techniczną projektu budowlanego oraz w oparciu o wymagania normy PN-EN 13282-1 oraz wytyczne  katalogów typowych konstrukcji nawierzchni opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE

Spoiwo STRADA jest dostarczane luzem w cementosamochodach w postaci suchej.

Ze względu na swoje właściwości hydrauliczne spoiwo powinno być przechowywane w szczelnych zbiornikach lub wykorzystane zaraz po dostarczeniu na miejsce budowy.

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA

H315     Działa drażniąco na skórę

H317     Może powodować reakcję alergiczną skóry

H318     Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H335     Może powodować podrażnienie dróg oddechowych